چک حقوقی

ایا چک حقوقی زندان دارد؟روند وصول آن چگونه است