فروش مال غیر

ارشدی

با سلام قطعه زمینی از ایادی ماقبل خریداری شده با قولنامه عادی بعنوان وقفی، اداره اوقاف در جریان بوده اما در اجرای ماده ۱۳ منابع طبیعی ملی اعلام نموده است در ۲ شکایت فروش مال غیر و تصرف عدوانی برائت حاصل شده است اما خریداران دوباره طراحی شکایت فروش مالغیر نموده اند..و ملک را ازان منابع می دانند ایا چنین موردی امکان پذیر می باشد؟ایا می توان از ید مابین چندین خریدار و فروشنده از فروشنده مابین همه خلع ید کرد.؟