باحکم لاشه چک می توان مبلغ ان را نمود

جهانگیر صلاحل
سلام ی سئوال؟؟ در دادگاه حقوقی حکم به استرداد لاشه چک صادر میشه،وباحکم قطعی ،قطعی میگردد،از استرداد لاشه چک واجراء امنتاء میکند ،با رجوع به شورای حل اختلاف حکم ،درصورت عدم ارایه لاشه چکها به مبلغ لاشه چکها صادراز سوی اشخاص بوده که این چکها از بابت فروش اجناس دریافت کرده بود محکوم میشود با اعتراض به حکم صادره از سوی شورا اعتراض برخلاف شورا می هواهد تصمیم بگیره ،س؟براینکه اگر رد دعوی صادر شود چکونه می توان به حق خود جهت رجوع به صادر کننده داشته باشد؟؟درصورتی هست که از ارایه چکها خوداری مینماید،انوقت حق خواهان زایل میگردد؟!! مثلا ،بنده از بابت فروش سنگ سه فقره چک دریافت میکنم وانرا درمعامله به شخص دیگری واگذار مینکم ،حال با فسخ معامله استردلد ݪشه لاشعه چکهارا از طریق دادگاه درخواست کرده وحکم دریافت می نمایم از ارایه لاشه چکها امتنا کرده ،با دادخواست دیگری مبالغ چکها را از طریق شورا داشته وحکم به ،درصورت عدم ارایه لاشه چکها مبلغ انها صادر میشود ولی در دادگاه تجدید نظر برخلاف شورا نظر می خواهد بده ،که در این صورت حق اینجانب در این میان از بین میرود پس بر چه طریق می توان به حق خود برسم ،پس بر چه منوال استناد قانونی نسبت مبالغ وصول لاشه چک اگروجود دارد ؟؟!