تمیز بیع از وکالت ؟

ستاره
برای تمیز بیع از وکالت چه ملاکی هست ؟