چه مقدار دیه به من تعلق میگیرد؟

چهار فقره یک درصد سه فقره دو درصد هفت فقره نیم درصد یک فقره یک سه هزارم یک درصد همگی از دیه