تهمت به تجاوز به عنف و اخاذی و موارد دیگر

h.kh
باسلام خواستم بپرسم یک ماه پیش از پلیس امنیت اخلاقی با بنده تماس گرفتن و گفتن شما شاکی دارید.از آنها پرسیدم شاکی یا موضوع شکایت چیست هیچ اطلاعی بهم ندادن و گفتن حضور پیدا کنم.بعد از مراجعه به انجا یک احضاریه بهم دادند و شاکی را هم شناختم شاکی مرا تجاوز به پسرش متهم کردن انهم با زور و اجبار . امنیت اخلاقی از من خواستن که در دسترس باشم تا اینکه سه هفته قبل تماس گرفتند و گفتن قاضی دستور داده از شما بازجویی شود.و از من و پسر شاکی و پدر شاکی اقرار گرفتن و دوباره گفتند در دسترس باش تا قاضی شما را احضار کند.هر چه از آنها میپرسم کدام شعبه و یا دادسراست که خود پیگیری کنم بهم اطلاع نمیدهند. حال سوالم این است چه جوری باید پیگیری کنم و ایا پلیس امنیت اخلاقی حق چنین کاری را دارد