چک برگشتی

آزاده
با سلام بنده هشت ماه پیش چند فقره چک با فواصل یک ماه و دو ماه به کسی دادم که تاریخ آخرین چک همین ماه میباشد. به دلیل اختلاف حساب چکها را پاس نکردم آیا شخض مورد نظر میتواند شکایت کیفری از بنده بکند و بدون حضور من در دادگاه حکم جلبم را بگیرد؟ و اینکه اگر همسرم پشت چک من را امضا کرده باشد آیا حکم جلب شامل ایشان نیز میشود یا خیذ؟