طلاق

باسلام اینجانب حدوداهفت سال قبل تمام مهریه خانمم رادادم وتوافقی طلاق گرفتیم وتنها فرزندمان با من زندگی میکندحالافهمیدم که شش سال است ازکمیته امدادبنام فرزند من ماهیانه حقوق میگیردوبه دروغ گفته که بااوزندگی میکند.حالامن میتوانم قانونی بااون برخوردکنم.ببخشین که مزاحم شدم ممنون ازلطف شما