طلاق

عثمان
اگر زن تقاضای طلاق بکند مهریه و طلایی که برایش خریدیم رو میتواند مطالبه کند