راجع ارث

سارا
پدرم بدون اجازه مادرم با زن برادر مادرم رابطه که بماند و ازدواج نموده طبق برگه عادی توسط روحانی که عاقد و ازدواج دربرگه از نوع دایم ذکر شده است آیا به زن سهم الارث میرسد؟؟