اختلاف حساب

حسین
من دوسال قبل محلی مخروبه رااجاره کرده بودم کهحدوا ۸۰ملیون تومانن خرج کنمم ومبلغ۳۰ملیون تومان نیز به مالک بدهم ولی خرج برابر فاکتور ۱۸۶ملیون تومان درآمدالان مالک چک۳۰ملیون مرابرگشت زده که من محل مخروبه وی راآباد کردم