عقدنامه

سعیده

آیا ازدواج اول در عقدنامه ای که برای ازدواج دوم میباشد ثبت میگردد؟