خیانت درامانت تحصیل مال غیر

غلی

سلام شخصی طلبه بافرصت طلبی وسوءاستفاده ازکهولت سن وعدم تمرکزحواس پدرم وتشویش اذهان وتطمیع وی میلیون ها تومان وجه نقدرابا رضایت پدرم در دست گرفته بعنوان امانت بدون هیچ رسید مدرک چک فقط چند نفرشاهد انتقال پولها بوده اندحالا که این فرد ازدادن پولها سربازمیزند مدعی شکایت شده که بمن تهمت کلاهبرداری زده اید ومراتهدید کرده اید و آبروی مرابرده ایدچه اقداماتی میشود انجام داد تا این فردرامحکوم کرد