انتقال ارث

reza
مردی ثلث خودرا به همسرش انتقال داده آیا بعدازفوت مرد همسرش میتواند علاوه براینکه ثلث انتقال یافته ازشوهررابه دخترش منتقل میکند ثلث ارث خودراهم به دخترش وصیت کند . باتوجه به ابنکه ثلث منتقله از شوهر جزو ارث زن نیست دیگرنیازی به رضایت وراث نیست؟