طلاق از شوهر محجور

Hamid

با سلام.

سوالی داشتم در مورد طلاق زن از شوهری محجور است و حکم محجوریت دارد. آیا زن باید فردی را برای قیومت شوهر محجور خود به دادگاه معرفی کند!؟؟  و طلاقش معطل به این مسئله است؟؟ ویا این مسئله ربطی به زن نداشته و دادگاه باید حکم طلاق را به او بدهد. 

یکی از اقوام ما این مشکل را دارد و هر بار که به دادگاه مراجعه میکند به او میگویند که شخصی را برای قیومیت شوهر بیاورد!!؟

خواسته: اعلام حجر

رای دادگاه

در خصوص تقضای دادیار شعبه سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ... مبنی بر صدور حکم محجوریت برای آقای ... . دادگاه با توجه به ملاحظات وضعیت و ظاهری نامبرده و با عنایت به نامه های ... مدیر کل  محترم پزشکی قانونی استان ...  و رئیس محترم پزشکی قاونی شهرستان ... ، محجوریت نامبرده به لحاظ جنون ادواری و از سال 1367 شمسی را احراز نموده و به استناد مواد 1207- 1210 و 1211 قانون مدنی و مواد 57- 66- 70 و 71 قاون امور حسبی  و ماده 4 قانون حمایت از خانواده حکم حجر وی را صادر مینماید. ... .
Hamid

با سلام.

سوالی داشتم در مورد طلاق زن از شوهری محجور است و حکم محجوریت دارد. آیا زن باید فردی را برای قیومت شوهر محجور خود به دادگاه معرفی کند!؟؟  و طلاقش معطل به این مسئله است؟؟ ویا این مسئله ربطی به زن نداشته و دادگاه باید حکم طلاق را به او بدهد. 

یکی از اقوام ما این مشکل را دارد و هر بار که به دادگاه مراجعه میکند به او میگویند که شخصی را برای قیومیت شوهر بیاورد!!؟

خواسته: اعلام حجر

رای دادگاه

در خصوص تقضای دادیار شعبه سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ... مبنی بر صدور حکم محجوریت برای آقای ... . دادگاه با توجه به ملاحظات وضعیت و ظاهری نامبرده و با عنایت به نامه های ... مدیر کل  محترم پزشکی قانونی استان ...  و رئیس محترم پزشکی قاونی شهرستان ... ، محجوریت نامبرده به لحاظ جنون ادواری و از سال 1367 شمسی را احراز نموده و به استناد مواد 1207- 1210 و 1211 قانون مدنی و مواد 57- 66- 70 و 71 قاون امور حسبی  و ماده 4 قانون حمایت از خانواده حکم حجر وی را صادر مینمای. ... .