دیه برای ازاله بکارت

سمیه میری

با دوست پسرم رابطه جنسی داشتم. که ناخواسته پرده بکارتم پاره شده است.تصمیم به جراحی و ترمیم دارم.اما از طرفی هم می خواهم از او دیه ازاله بکارت بگیرم.نمی دانم شکایت کنم یا نه؟می خواهم تا آنجا که ممکن است بدون شکایت توافقی از وی این دیه را بگیرم.خواستم میزان دیه را بدونم.لطفا راهنماییم کنید که در این زمینه چگونه اقدام کنم بهتر است.با تشکر
سمیه میری

با دوست پسرم رابطه جنسی داشتم. که ناخواسته پرده بکارتم پاره شده است.تصمیم به جراحی و ترمیم دارم.اما از طرفی هم می خواهم از او دیه ازاله بکارت بگیرم.نمی دانم شکایت کنم یا نه؟می خواهم تا آنجا که ممکن است بدون شکایت توافقی از وی این دیه را بگیرم.خواستم میزان دیه را بدونم.لطفا راهنماییم کنید که در این زمینه چگونه اقدام کنم بهتر است.با تشکر