چک کیفری

احمد

سلام .یکبرگه چک از شخصی گرفتم بابت دادن جنس و چند روز کار استاد کاری نقاشی ساختمان .اوایل برج ۵چک رو ساعت حول و حوش ساعت ۹شب در حضور نگهبان شرکت بمن دادن .امضا چک مغایرت داشت بهش اطلاع دادم گفت موعد چک میاد پول میده و چک رو نگرفت .اما عمل نکرد ومن چك رو برگشت زدم بانک گفت چک رو هم مسدود کرده دادسرا چک رو حقوقی کرد اما با اعتراض به قرار منع تعقیب به دلیل قانون ۳ صدور چک چک کیفری شد .دادگاه از بانک علت مسدود کردن چک و  زمان و چه مقامی دستور مسدودی داده .بانک بعد از دوروز گفته به دلیل مفقود شدن چک و یک روز قبل از موعد چک و به دستور شورای حل اختلاف چک مسدود شده دادگاه چه رایی صادر میکنه البته الان چک کیفریه 

من باید کاری انجام بدم ؟ 

مزاحمتون شدم ببخشد