حکم سرقت

Sanaz
حکم 5 سرقت از انباری بدون سابقه کیفری وبا رضایت دادن تمام شاکیان چیست