قرارداد اجاره

قرارداد اجاره دستی که به امضای موجر و مستأجر و 2 شاهد رسیده باشد از نظر حقوقی معتبر و قابل استناد می باشد ؟
قرارداد اجاره دستی که به امضای موجر و مستأجر و 2 شاهد رسیده باشد از نظر حقوقی معتبر و قابل استناد می باشد ؟