فسخ قرارداد اجاره نامه کد دار

زینب

اجاره نامه از طرف مستأجر امضا نشده و مووجر امضا کرده و اعلام فسخ قرارداد از طرف موجر انجام شده است حال اگر فسخ به صورت ثبت معاملات انجام نشود چه اتفاقی می افتد
 
زینب

سلام

قرارداد اجاره نامه کددار از طرف مستأجر امضا نشده ولی موجر امضا نموده و فسخ قرارداد از طرف موجر اعلام شده و پرینت اجاره نامه از سوی املاک پاره شده و یک نسخه به صاحب خانه تحویل داده شده حال اگر این قرارداد در سامانه ثبت اسناد فسخ نشود چه اتفاقی می افتد؟

متشکرم