انتقال مال غیر منقول

اگر بخواهیم به شخصی که در خارج از کشور است مال غیر منقول را انتقال دهیم و یا پول نقد به حساب بلند مدت برایش افتتاح حساب کنیم که سود سپرده شاملش شود چه راههایی وجود دارد با توجه به اینکه این شخص فعلا نمیتواند به ایران بیاید؟و فقط کارت ملی ایشان در ایران میباشد