ملزم به حضور نماينده دارايي براي تنظيم سند

احمد نعيمي

به موجب قولنامه عادي ببين نماينده دارايي ١٣٤٤ واي تهراني به موجب كپي ان بيع وحكم بيعي ديگر بسته شده وتاكنون با موجوديت زمين وغير معارض داشتن انتقال نشده

 و