امتناع از ثبت سند به نام خریدار

سلام پس از تنظیم قولنامه فروشنده از ثبت سند به نام خریدار امتناع میکند