طلاق نگرفتن

همسرم بدون اجازه من ازدواج عادی بدون ثبت انجام داده بدون پرداخت مهریه من دادخواست طلاق داده آیا من میتوانم طلاق نگیرم برای احقاق حقوق م چه کار هایی میتوانم بکنم