خسارات قرارداد

Babak

با سلام

جهت دریافت خسارت دیرکرد در تنظیم قرارداد دادخواست ارائه دارم که فعلا مقوم به مبلغی کردم  و تا زمان اجرا حکم دیرکرد روزانه ده هزار تومان برای دو قرارداد به من پرداخت شود
متاسفانه قاضی بدون توجه به کلمه لغایت اجرای حکم خسارت دیرکرد را تا زمان ارائه دادخواست من محاسبه و رای صادر کرد
دادخواست و رای ارسال میگردد

درخواست اصلاح رای دادم که تاریخ و محاسبات درست شود
قاضی مجدد رای صادر کرد به صورت زیر
در خصوص دعوی xxx  بطرفیت xxxx به خواسته مطالبه خسارت تاخیر انجام تعهدات ازتاریخ ۳۱/۴/۱۳۸۷ تا زمان اجرای حکم نظر به اینکه در دادنامه شماره ۹۵۰۸۴۹ مورخ ۲۵/۷/۹۵ نسبت به خسارت تاخیر تادیه تا تاریخرائه دادخواست در مورخ ۱۰/۵/۹۴ اظهار نظر شده است و محکوم نمودن خوانده به خسارت وارده در آینده خلاف مقررات است و مطالبه خسارت از زمان ارائه دادخواست لغایت اجرای حکم بنظر دادگاه با این کیفیت غیرثا بت تشخیص و مستندا به ماده۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر واعلام می گردد رای صادره ظرف ۲۰ روزپس ازابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظراستان تهران می باشد.

حال به نظر شما
دادخواست تجدید نظر بدهم
یا دادخواست جدید بدهم؟

با سپاس از توجه شما