سهم الارث فرد پناهنده

محمود

آیا فردی که به کشوری خارجی پناهنده می شود از ارث محروم می شود؟ و یا سهم الارث او به دولت می رسد؟
محمود

آیا فردی که به کشوری خارجی پناهنده می شود از ارث محروم می شود؟ و یا سهم الارث او به دولت می رسد؟