طلاق

shirin
در چه صورت حق طلاق بهزن است که درخواست طلاق زودتر از مرد بدهد ایا درخواست زن یعنی بخشش مهریه