حضانت

Zohair
با سلا آیادختر ۲۰ ساله حضانت لازم دارد؟ واگر بله آیا پدر میتواند در صورت حیات هم پدر و هم مادر و هم تایید صلاحیتشان آنرا به برادرش بدهد ؟؟؟؟؟؟؟