لغو حضانت

با سلام

آيا مي توان حضانت فرزند ٦سال و ١١ماهه دختر را به علت نداشتن استطاعت مالي و ازدواج مجدد به پدر واگذار كرد؟آيا در مورد ازدواج مجدد دادگاه سند مكتوب مي خواهد؟؟