پرداخت کرایه خانه

iman
خانمی حدود یکسال پیش طلاق گرفته شصت درصد از ملک همسر به ایشان تعلق گرفته و باقی به خواهرشوهرش حال خواهر شوهر درخواست فروش ملک را داده ملک سیصدوشصت میلیون نرخ خورده کرایه یکسال خانم چقدر میشود