نفقه ایام گذشته فرزندان

سیروس کوهنابی
با سلام.گواهی عدم سازش طلاق توافقی از سوی دادگاه خانواده صادر گردیده و زوجه به دفترخانه نمیاید و از طرف دفترخانه اخطار برای زوجه ارسال شده است و اگر مراجعه نکند قاضی پرونده نماینده از طرف دادگاه خانواده برای صیغه طلاق میفرستد.سوال از سرکارعالی اینست که زوجه با توجه به توافق بعمل امده در باره نفقه اتی فرزندان مبلغی تعیین گردیده ،دادخواستی در شورای حل اختلاف مبنی بر نفقه ایام گذشته فرزند مشترک تنظیم نموده و خواهان مبلغی شده است.میخواستم بدانم با توجه به رای قطعی دادگاه خانواده طلاق توافقی بوده زوجه اجازه همچین درخواستی دارد یا خیر. با تشکر کوهنابی