مهریه ی همسر

نباشیداگرشوهردرزمان عقدتقاضای طلاق کندمهریه چگونه به همسرتعلق میگیرد خیلی ممنون