مشاعات

آپارتمان ماه دو چاه فاضلاب دارد که هر چاه متعلق به 6 واحد از 12 واحد است. یکی از چاهها نشست کرده و نیاز به تعمیر دارد. آیا هزینه آن بین تمامی 12 واحد تقسیم می شود یا تنها همان 6 واحد؟