کارمند اخراجی

ولی
جواب پیگیری پیوند در دیوان به این شرح بود یعنی چی :نامه وارده با موضوع وصول پاسخ تبادل لوایح واصل شد


ولی
کارمند اخراجی