شکایت

مهستی
سلام.من دوساله ازدواج کرده و حدود سه ماه است کارمان به دادگاه افتاده است برای طلاق. همسرم با اصرار زیاد برای جدا کردن وسایل هایمان و با تلفن کردن زیاد ازما خواست که وسایل های خود را پس بگیریم.هنگامی که رفتیم حدود هشت میلیون تومان وسایل و جهاز بنده را شکست و تخریب کرد.چگونه میتوانیم از او شکایت کنیم و درصورت شکایت کردن دادگاه چه مجازاتی برای وی درنظر خواهدگرفت؟