فروش مال غیر

hassan

باسلام وعرض ادب وخسته نباشید.

موردمعامله یک باب زمین تجاری مسکونی که پدرم چندسال پیش از مادربزرگم خریداری وقولنامه شدوطی این چندسال مازمین راساختوسازکردیم وزمین مذکوربه ارزش امده.وحال مادربزگم سند شش دنگ ان را که به نام خودش است برای شخصی که تصادف ومنجربه فوت شده ومحکوم به پرداخت دیه شده است وعلت نداشتن گواهینامه رانندگی .وصیقه قرار داده است زمینم به نام پدرم قولنامه شده است وپدرم درحبس است ایا من میتوانم بدون حضورپدر ازایشان شکایت کنم .وپایین قولنامه قیدشده است که مادام تازمانی که زنده است ازان میتواند استفاده کند البته برای نشیمن وکلا پنجاه مترمربع ازان غید شده قید برای نشیمن..حال می توانم کاری بکنم یاباید از پدرم وکالتی داشته باشم..