ارث وارزش اسناد قبل از فوت بیمار

محمد رضا

با سلام. پدرم در حالیکه بیمار بدخیم سرطانی بود بیست روز قبل از مردن زمینهای خود را تقسیم نمود و بدون توجه به ارزش زمین به هر فرزند برگزارنامه و بعضا علاوه بر برگزارنامه قباله برای بخشی از اموال داد . تفاوت قیمت این اموال تا بیست برابر است یعنی سهم یک برادر سی ملیون می ارزد و سهم اموال خواهر دیگر دویست ملیون علاوه بر برگزارنامه انها را دو بار بصورت کتبی و شفاهی وصیت نمود حالا به من ظلم  عظیم شده ایا می توانم به این تقسیم که پدر بر اثر بیماری فاقد تشخیص بود اعتراض کنم و چگونه
محمد رضا

ا سلام. پدرم در حالیکه بیمار بدخیم سرطانی بود بیست روز قبل از مردن زمینهای خود را تقسیم نمود و بدون توجه به ارزش زمین به هر فرزند برگزارنامه و بعضا علاوه بر برگزارنامه قباله برای بخشی از اموال داد . تفاوت قیمت این اموال تا بیست برابر است یعنی سهم یک برادر سی ملیون می ارزد و سهم اموال خواهر دیگر دویست ملیون علاوه بر برگزارنامه انها را دو بار بصورت کتبی و شفاهی وصیت نمود حالا به من ظلم  عظیم شده ایا می توانم به این تقسیم که پدر بر اثر بیماری فاقد تشخیص بود اعتراض کنم و چگونه
محمد رضا

با سلام. پدرم در حالیکه بیمار بدخیم سرطانی بود بیست روز قبل از مردن زمینهای خود را تقسیم نمود و بدون توجه به ارزش زمین به هر فرزند برگزارنامه و بعضا علاوه بر برگزارنامه قباله برای بخشی از اموال داد . تفاوت قیمت این اموال تا بیست برابر است یعنی سهم یک برادر سی ملیون می ارزد و سهم اموال خواهر دیگر دویست ملیون علاوه بر برگزارنامه انها را دو بار بصورت کتبی و شفاهی وصیت نمود حالا به من ظلم  عظیم شده ایا می توانم به این تقسیم که پدر بر اثر بیماری فاقد تشخیص بود اعتراض کنم و چگونه