خودرو

vqd

چگونه امکان دارد خودرو به نام یک نفر باشد و تمام اختیارات معامله آن با شخص دیگری باشد؟