توقیف اموال(اتومبیل)

علی

سلام.کسی چهارساله بابرگشت پاره ای ازچک که انهم بابت دیرکردش داره اتومبیلی که قبل ازشکایت ایشون وکالت بلاعزل برای فروش داده شده حال ماشین را توقبف کرده ایامیتوان ماشین را با همین وکالت نامه آزاد کرد؟

 
علی

سلام.من ماشینم راباوکالت بلاعزل فروختم ولی کسی ازمن طلب کاره ماشین راتوقیف کرده.آیا خریدار میتونه ماشین راارادکنه درضمن ماشین هنوز بنام منه؟