رفت آمد خونه پدر

hoseininj

من سه ساله ازدواج کردم و هرچند ماه یکبار خانمم میره قهر خونه باباش تاپیش من هست میگه طلاق توافقی ولی وقتی میره خونه باباش میگه مهریه ونمیام خونه والن چند مدتی هست رفته و چند بار فرستادم ولی نیومدومیگه خونه بابامم تنمیام به نظر شما الن من باید چیکارکنم؟