بعد از گرفتن رضايت آيا باز هم حبس ميدهند؟

شاد

در صورت داشتن ٤تا شاكي خصوصي و موضوع جرم كلاهبرداري بعد از گرفتن رضايت هر ٤نفر آيا با قانون جديد باز هم جريمه عمومي و حبس به مجرم  تعلق ميگيرد يا خير؟

در ضمن موضوع جرم انتقال ي مبلغ به صورت غير قانوني و اينترنتي از ٤نفر بوده است ومبلغ هم زير ١٠تومان ميباشد ك به شاكيها پرداخت شده و رضايت گرفتيم