مورد اجاره

محمود قائم مقامي

سلام 

سوال داشتم در مورد اينكه آيا سندي كه در رهن بانك هست را ميتوان اجاره كرد؟