طلاق توافقي

Abed ashkani

 من تقريبا يك ساله اقدام به طلاق توافقي كردم و كلاس هاي مشاوره هم شركت كردم ولي پس از تعيين نوبت رسيدگي هيچ كدام حاضر نشديم و پروندمون بايگاني شد چه راهي براي اينكه بتونيم يك هفته اي طلاق توافقي بگيريم وجود داره چون اگه ادامه دار لشه دوباره از نظر رواني هر دوتامون بهم ميريزيم ممنونم از پاسخگويي شما