طلاق

سلام

ميخواستم بدونم اگر بنده تمايلي به جدايي نداشته باشم ولي همسرم درخواست طلاق بده

من ميتونم با توجه به اينكه حق طلاق با منه ايسرن رو طلاق ندم ومهريه رو هم ندم بدليل اينكه توانايي پرداخت ندارم ؟