قیم

محمد

با سلام 

در صورتی که پدر خانواده فوت کند مادر چگونه میتواند قیم فرزند شود در حالی که پئر پدر زنده است؟