مرد تقاضای طلاق وحکم عدم سازش تقسیط مهریه

پیتر

اگر مرد تقاضای طلاق بکند وحکم عدم سازش صادر شود ایا دادگاه میتواند چون زن مخالف طلاق و تقسیط مهریه است با تقسیط مخالفت کند؟باوجودی که زن مقداری از مهریه اش را به اجرا گذاشته و ماهیانه یک چهارم حقوق من را توقیف کرده است