رضایت نامه

پارسا

دو پسر شریکم با تبانی پدرشان از حساب شخصی من 40 میلیون برداشت نمود که بعداز شکایت من از پسرانش به جرم خیانت در امانت محکوم و ملزم به پرداخت پول من و کسب رضایت من شدندو همزمان شریکم نیز با ادعای بی اساس. طلبی دو میلیارد تومانی از سود مغازه ای که به من اجاره داده بود نمود . قاضی اول ایشان را محکوم نمود که پول و رضایت مرا کسب کنند.شریکم با زرنگی از من رضایت محضری گرفت و 40 تومان  بابت فروش سهمم از شرکت نیز به من دادند. با  وساطت، قرار بود فردای آن روز-ایشان هم برای من در محضر رضایت بدهند که  اکنون حاضر به رضایت نیستند.  چون در دادگاه بازپرسی من رضایت ندادم آیا رضایت محضری از پرونده برای بازپرس کافی است؟ چکار کنم و برای گرفتن رضایت از پرونده شکایت نسبت به خودم ؟ ایشان 80 میلیون چک دستم دارد و قصد دارد باز هم با وعده دادن رضایت از من چک ها را بگیرد. سرم کلاه رفته. کمکم کنید

 
پارسا

دو پسر شریکم با تبانی پدرشان از حساب شخصی من 40 میلیون برداشت نمود که بعداز شکایت من از پسرانش به جرم خیانت در امانت محکوم و ملزم به پرداخت پول من و کسب رضایت من شدندو همزمان شریکم نیز با ادعای بی اساس. طلبی دو میلیارد تومانی از سود مغازه ای که به من اجاره داده بود نمود . قاضی اول ایشان را محکوم نمود که پول و رضایت مرا کسب کنند.شریکم با زرنگی از من رضایت محضری گرفت و 40 تومان  بابت فروش سهمم از شرکت نیز به من دادند. با  وساطت، قرار بود فردای آن روز-ایشان هم برای من در محضر رضایت بدهند که  اکنون حاضر به رضایت نیستند.  چون در دادگاه بازپرسی من رضایت ندادم آیا رضایت محضری از پرونده برای بازپرس کافی است؟ چکار کنم و برای گرفتن رضایت از پرونده شکایت نسبت به خودم ؟ ایشان 80 میلیون چک دستم دارد و قصد دارد باز هم با وعده دادن رضایت از من چک ها را بگیرد. سرم کلاه رفته. کمکم کنید

 
پارسا

گرفتن رضایتنامه