فسخ قرارداد پیش از موعد توسط مستاجر

سین الف
مغازه ای اجاره کردم وقراداد دستی نوشته شده یکساله و درصورت تخلیه زودترازموعد یاجایگزین کنم یااجاره یکسال راپرداخت نمایم ولی متاسفانه جایگزینی نیست چه باید بکنم برای فسخ قرارداد؟