پناهندگی

سناوالله
من افغان هستم آیا من که که در ایران هستم میتوانم ازطریق اینترنت تقاضای پناهندگی کنم تا در صف موجود باشم