عدم اجرای رای قطعی از سوی خود دادگاه

در پی شکایت از سهامدار کارخانه ای که در آن مشغول به کار بوده ایم و بیش از دو سال حقوق و مزایای ما را پرداخت نکرد و سنوات رانیز پرداخت نکرده شکایت کردیم باتوجه به صدور رای کیفری در دادگاه بدوی و تجدید نظر در حق سهامدارکارخانه ، وحتی صدور حکم جلب، دادگاه استان نه تنها حکم جلب را لغو ،بلکه از اجرای رای در حق محکوم خود داری میکند و صراحتا اعلام کرده حق ندارد ایشان راحتی برای یک لحظه باز داشت کند .(بیش از ۳۰۰نفر شاکی )چگونه میتوانیم حق خودرا مطالبه کنیم ؟